Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van de dienst van makemobile.nl, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. Uiteraard kunnen wij onze algemene voorwaarden wijzigen. makemobile.nl is een initiatief en handelsnaam van Correcthosting.nl gevestigd te Giethoorn.

Een kopie van de algemene voorwaarden kunt u kosteloos toegezonden krijgen.


1. Algemeen
Alle informatie op makemobile.nl wordt zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Het kan toch voorkomen dat er fouten op de website staan. Dit is nooit onze bedoeling. makemobile.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan. Consumenten en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor handelen en transacties, makemobile.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van die beslissingen. De gebruiker stemt toe makemobile.nl niet aansprakelijk te stellen voor eventuele (negatieve) gevolgen door het gebruik van deze website.

2. Mobiele sites
Door een mobiele site te bouwen en te beheren via makemobile.nl gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden. makemobile.nl heeft het recht de levering- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.

3. Prijzen
Alle prijzen op makemobile.nl zijn prijzen exclusief btw. Mocht de prijs inclusief btw worden getoond, dan zal dit duidelijk weergegeven en gecommuniceerd worden. Voor de gevolgen van drukfouten, waaronder foutieve prijsweergaven, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij zullen in geval van gemaakte fouten u zo snel mogelijk informeren en u van de juiste informatie voorzien. Natuurlijk hebt u het recht uw bestelling te annuleren zodra makemobile.nl foutieve prijzen heeft gecommuniceerd. Mocht dit ooit het geval zijn, wordt u tijdig geïnformeerd. Als u al betaald hebt en prijzen blijken niet te kloppen, betalen wij u uiteraard terug.

Voor de gratis versie betaalt u niets. Voor de advanced versie betaald € 3 per maand (per jaar vooruit te betalen) exclusief btw.

4. Contractduur, beeindiging en opzegtermijn
Zodra u kiest voor de advanced versie, en u dus gaat betalen, gaat u voor een jaar een contract aan dat zonder opzegging automatisch zal worden verlengd. U betaalt dan €48 exclusief btw voor een jaar vooruit. We hanteren een maand opzegtermijn. Opzegging kan via email naar info@makemobile.nl.

5. Levering
Na het aanmaken van een account kunt u inloggen op makemobile.nl. U ontvangt een email met daarin uw gegevens. Ook ontvangt u een factuur (PDF) per email. De dienst is volledig online, automatisch en ‘real time’. Zodra u uw account heeft aangemaakt, kunt u direct aan de slag. De levering geschiedt direct.

6. Privacy
makemobile.nl hecht veel waarde aan uw privacy. In onze privacy statement staat alle informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

7. E-mail adressen
makemobile.nl bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden binnen ons eigen dienstaanbod. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. We verstrekken nooit e-mail adressen aan derden.

8.  Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door de aanbieder uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de aanbieder zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de aanbiedingen, producten en informatie die op deze website worden aangeboden of waartoe via deze website toegang wordt geboden. De aanbieder aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft aanbieder ingeval van overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van de order/opdracht van klant op te schorten, dan wel te annuleren, zulks door klant dit per e-mail mee te delen en zulks zonder dat aanbieder gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan aanbieder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Registraties en domeinnamen
Door op makemobile.nl een mobiele site te ontwikkelen en te beheren, maakt u een domeinnaam aan. Vaak ziet de domeinnaam er zo uit; http://uwbedrijf.makemobile.nl. Mocht het zo zijn dat uw domein en/of mobiele site inbreuk maakt op andersmans merk en/of naam, is makemobile.nl genoodzaakt uw profiel aan te passen danwel te verwijderen. Alle subdomeinen blijven ten alle tijden eigendom van makemobile.nl. Het kan voorkomen dat wij domeinnamen aanpassen omdat de gekozen domeinnaam niet past bij het bedrijf en/of te algemeen geformuleerd is.

Bij aanpassing en/of verwijdering van domeinnamen proberen wij de gebruiker altijd tijdig op de hoogte te stellen.

11. Reclame op gratis profielen

Makemobile.nl is gerechtig om reclame plaatsen op de gratis profielen. U kunt deze reclame laten verwijderen door een betaald account te nemen.


12. Vragen- en klachtenafhandeling
Indien u klachten heeft over diensten van makemobile.nl kunt u zich richten tot ons emailadres; info@makemobile.nl. Wij reageren direct, ook als wij uw klacht niet direct kunnen wegnemen. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met bovenstaand emailadres. Ook op vragen reageren wij direct.

Stap 1.

Gegevens invullen...

Stap 2.

Mobiele website inrichten

Stap 3

HTML code op je website plaatsen die bezoekers via een mobiel op je mobiele website brengt.

Stap 4.

Klaar!

Indigo Promotie

"Om snel een mobiele site online te krijgen, werkt http://www.makemobile.nl/ erg goed! #handig #mobile"

Finale

"De nieuwe mobiele website van Finale is mogelijk gemaakt door makemobile Erg mooie layout en perfect in gebruik!"

Stichting De Sint Kan

"Een perfecte en handige applicatie waar we gebruik van gemaakt hebben. Pluim voor makemobile!"